Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Versie 09/2021

‍Make Sense (www.makesense.care) is een merk van 

MAKE SENSE vof
Beekboshoek 98
2550 Waarloos


E-mailadres: hello@makesense.care

BTW-identificatienummer: BE0772.358.837
RPR 0881.546.490 (Antwerpen)
Bank: KBC BANKIBAN: BE34 7330 6163 0190
BIC: KREDBEBB

Verder vernoemd als ‘de ondernemer’


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van MAKE SENSE VOF, met maatschappelijke zetel te Beekboshoek 98, 2550 Waarloos, België, BTW BE0772.358.837, RPR Antwerpen, (hierna MAKE SENSE VOF) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MAKE SENSE VOF houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MAKE SENSE VOF aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs
‍Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
‍Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MAKE SENSE VOF niet. MAKE SENSE VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MAKE SENSE VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MAKE SENSE VOFMAKE SENSE VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Artikel 4: Online aankopen 
‍Bestelprocedure:

 • Door producten aan te klikken, navigeer je naar de productdetails. Je kan dit dan in je virtuele winkelmand plaatsen en eventueel het gewenste aantal aanpassen.
 • Door je winkelmand aan te klikken kan je verder naar de checkout gaan. Je dient vervolgens je adres- en facturatiegegevens op te geven. 
 • Door vervolgens te bevestigen, krijg je nog een overzicht van je bestelling (prijs, BTW, leveringsmogelijkheden)
 • De bestelling wordt bevestigd door all stappen te doorlopen en keuzes te maken inzake verzendwijze en betaalwijze. 
 • Door finaal te confirmeren verbindt de Klant er zich toe de goederen te kopen met de verplichting deze te betalen.
 • Betalen (verwerking door Stripe / Paypal) kan met:
 • Kredietkaart
 • PayPal
 • Overschrijving 


‍Indien je offline wenst te betalen kan dat ook, kies 'invoice/factuur' als betalingsmethode:

 • ‍Offline betalen: bevestig gewoon je order en nadien krijg je de betalingsinstructies in je bevestigingsmail. We verwerken je order van zodra we de betaling geregistreerd hebben.
 • Als openbaar bestuur en bepaalde firma's (na goedkeuring) kunnen we de order verwerken van zodra we de Bestelbon (Bon de Commande) of Purchase Order of juiste referentie ontvangen hebben. Factuur en betalingsgegevens volgen dan achteraf. MAKE SENSE VOF is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst
‍Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in heel Europa. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan MAKE SENSE VOF. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet doorMAKE SENSE VOF was geboden.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
‍De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MAKE SENSE VOF. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MAKE SENSE VOF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 
‍De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MAKE SENSE VOF
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:  
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  
De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MAKE SENSE VOF via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MAKE SENSE VOF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MAKE SENSE VOF, Beekboshoek 98, 2550 Waarloos, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt met ontvangstbevestiging  (bewijs van verzending + getekend bewijs van goede ontvangst nodig) voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MAKE SENSE VOF zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten (ontwerp, installatie, reparatie, studie, …) te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MAKE SENSE VOF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MAKE SENSE VOF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MAKE SENSE VOF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MAKE SENSE VOF geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 
MAKE SENSE VOF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 • ‍dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
 • ‍de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MAKE SENSE VOF geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • ‍de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • ‍overeenkomsten waarbij de Klant MAKE SENSE VOF specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
 • ‍overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • ‍de terbeschikkingstelling van accommodatie en materieel indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;  


Artikel 8: Garantie 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MAKE SENSE VOF klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MAKE SENSE VOF.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MAKE SENSE VOF zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

‍Artikel 9: Klantendienst 
De klantendienst van MAKE SENSE VOF is bereikbaar via e-mail op hello@makesense.care of per post op het volgende adres: Beekboshoek 98, 2550 Waarloos, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


‍Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MAKE SENSE VOF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt MAKE SENSE VOF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. De kosten voor deze procedure zijn volledig ten laste van de Klant. 


Artikel 11: Gebruik van cookies 
‍Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken:  *‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. *‘Third party cookies’, dit zijn cookies die niet van onze eigen website komen maar van elders. Bv: marketing- of advertentiediensten. Wij gebruiken deze voor ‘Google Analytics’ U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Onze website geeft u ook de expliciete keuze deze cookies al dan niet te aanvaarden. Wij respecteren die keuze. 

‍Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
‍Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door MAKE SENSE VOF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
‍Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MAKE SENSE VOF. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
MAKE SENSE VOF kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs
‍De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
‍Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd uit het arrondissement van de zetel van MAKE SENSE VOF.

Privacy Policy

versie 21-07-2021

MAKE SENSE VOF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op hello@makesense.care.
Verwerkingsdoeleinden
MAKE SENSE VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MAKE SENSE VOF verbonden zijn of met enige andere partner van MAKE SENSE VOF;
MAKE SENSE VOF garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hello@makesense.care


Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).